Велико Търново

Две автоматични измервателни станции следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на въздуха
във Велико Търново.

Станциите са разположени в района на Природо-математическа гимназия “Васил Друмев” и на ул. “Вежен” в квартал “Акация”. Местоположението им е определено съобразно съсредоточаването на домакинства, които се отопляват предимно на дърва и въглища.

Станциите са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на ФПЧ10 и ФПЧ2,5 в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.


Автоматичните измервателни станции са осигурени по Интегрирания проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилаганите мерки по проекта, който обединява усилията на шест общини – Столична, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана, за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици на атмосферния въздух.